Portfolio > Nothing, the film

chromogenic print

Nothing still
Nothing still
2011