Portfolio > Nothing, the film

also chromogenic print

Nothing still
Nothing still
film still
2011